APPERTIZERS & SPRINGROLLS
 
APPERTIZERS
 
 
1. SUGARCANE SHRIMP & PORK………………....................$3.25                 
2.  
VEGGIE EGGROLL……………………..........…………….....$1.50
        .
3.  SHRIMP EGGROLL……………….....……………….........…$1.50
4.      PORK EGGROLL……………………………..…………$1.50     
5.      
BETEL LEAF WRAPPED BEEF…………......(5PC) - $4.00
         (BÒ LÁ LỐT)                                                  10PC) - $7.00                          
6.      
STEAMED PORK BUN…………………………………$2.75
         Pork, quail egg and Chinese sausage
7.      CHINESE BBQ PORK BUN……………………………$2.75                  BÁNH BAO XÁ XÍU                            
8.      SESAME BALLS…………….............................……..$.85                     Bánh Cam

 

SPRINGROLL (3)
 
(All come with noodle, basil, beansprount, salad and peanut sauce)

-     SHRIMP (3) …………………………………………………….      .$5.25
-     GRILLED PORK (3)……………………………………….…......…$4.95
 

 
-    LEMONGRASS TOFU (3)………………………………….......$4.95


-      GINGER TOFU (3)………………………………………..……    $4.95
-      
VEGGIE CLASS (3)………………………………...…………….$4.95 
-   
   FOUR SEASONS  ROLLS COMBO (3)……………………....  .$5.25
       SHRIMP, LEMONGRASS TOFU, VEGGIE CLASSIC

10.  BAKED PORK PIE……………………………………...$1.95
      Bánh PATÉ CHAUD                      
 
CÓ BÁN CÁC MÓN ĂN CHƠI THUẦN TÚY VIỆT NAM: NEM CHUA, CHẢ LỤA, CHẢ HUẾ, CHẢ CHIÊN, CHÀ BÔNG, THỊT NGUỘI.....
  
 
MINI BAGUETE: 50 cent/EACH - 1.45/3